Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Enjoy Graffiti zijn van toepassing op alle activiteiten die door Enjoy Graffiti worden aangeboden en uitgevoerd, denk hierbij aan offertes aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Enjoy Graffiti, gevestigd aan de Wilhelminastraat 2, 1165 HA Halfweg. Geregistreerd onder kamer van koophandel nummer 54294800 met BTW nummer NL001609088B90. In alle voorwaarden van Enjoy Graffiti wordt onder de wederpartij verstaan de natuurlijk persoon of rechtspersoon die Enjoy Graffiti de opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product en/of dienst, of die met Enjoy Graffiti een overeenkomst heeft gesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Enjoy Graffiti, voor de uitvoering waarvan Enjoy Graffiti derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2. Algemeen

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Enjoy Graffiti en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Enjoy Graffiti niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Enjoy Graffiti in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Prijs, facturering en betaling

Alle offertes en aanbiedingen van Enjoy Graffiti zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Het door de wederpartij aan Enjoy Graffiti verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, mail wisseling of overeenkomst tussen opdrachtgever en Enjoy Graffiti waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Alle prijzen en tarieven zijn voor de professionele markt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn voor de consumenten markt inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld.
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zo ook aangegeven onderaan de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De factuur wordt overhandigd of verstuurd per mail. Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld
op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 onverminderd het recht van Enjoy Graffiti om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

Enjoy Graffiti aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Enjoy Graffiti slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Enjoy Graffiti voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Enjoy Graffiti is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Enjoy Graffiti gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Enjoy Graffiti is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door Enjoy Graffiti geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd. Enjoy Graffiti biedt schorten en handschoenen aan voor het gebruik tijdens de workshop(s). Nu Enjoy Graffiti deze aanbiedt, is Enjoy Graffiti niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van deze mogelijkheden. Enjoy Graffiti raadt de wederpartij derhalve aan gebruikt te maken van oude kleding tijdens het spuiten van de graffiti.

De door Enjoy Graffiti te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde producten of diensten, welke Enjoy Graffiti op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Enjoy Graffiti in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van Enjoy Graffiti. De in dit lid 3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de wederpartij bedongen en door Enjoy Graffiti verleende creditering. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan Enjoy Graffiti.

De wederpartij vrijwaart Enjoy Graffiti voor alle schade die Enjoy Graffiti mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Enjoy Graffiti geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van Enjoy Graffiti die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van Enjoy Graffiti daarin begrepen, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf;
aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door Enjoy Graffiti geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van de wederpartij of derden, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.


Artikel 5. Annulering door de klant

Indien in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de uitvoering van de werkzaamheden, de overeenkomst geannuleerd dan gelden de volgende tarieven.

Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de totale som.
Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som.
Annulering tot 1 weken voor de aanvangsdatum: 75% van de totale som.
Annulering op de dag van de aanvangsdatum: 100% van de totale som.

Wanneer de workshop door corona op de afgesproken datum niet door kan gaan bied Enjoy Graffiti de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum binnen 3 maanden. Wel dient de factuur met het overeengekomen bedrag gelijk te worden betaald. 


Artikel 6. Gebruik beeldmateriaal

Enjoy Graffiti behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal wat tijdens een workshop of opdracht gemaakt is te gebruiken in folders, brochures, flyers, websites, advertenties, social media of andere promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk van te voren aangegeven.


Artikel 7. Diversen

Enjoy Graffiti is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.
Enjoy Graffiti is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Wederpartij zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.


Artikel 8. Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlemmermeer.